دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Environmental Assessment
2 Application of Remote Sensing in Natural Recourses
3 Geographical Information Science (GIS) in Environmnet

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات