طرحهای پژوهشی

1. ندا بهزادفر مهناز هاشمی هما موحدنژاد غضنفر شاهقلیان , "توسعه و طراحي الگوريتم اندازه گري غيرتهاجمي فشارخون خانگي با تمرکز بر روي مديريت فشارخون", تاریخ تصویب طرح :1401/07/12, تاریخ خاتمه :1402/06/08
2. محمدمهدی آقاجری مهناز هاشمی , "جبرانسازي تطبيقي خرابي عملگر براي سيستمهاي غيرخطي تصادفي", تاریخ تصویب طرح :1397/03/27, تاریخ خاتمه :1399/05/19
3. غضنفر شاهقلیان مهناز هاشمی , "کنترل تطبيقي سيستمهاي چند عاملي در حضور اغتشاش و عيب عملگر", تاریخ تصویب طرح :1395/09/01, تاریخ خاتمه :1398/06/03