طرحهای پژوهشی

1. محمدمهدی آقاجری مهناز هاشمی , "جبرانسازي تطبيقي خرابي عملگر براي سيستمهاي غيرخطي تصادفي", تاریخ تصویب طرح :1397/03/27, تاریخ خاتمه :1399/05/19
2. غضنفر شاهقلیان مهناز هاشمی , "کنترل تطبيقي سيستمهاي چند عاملي در حضور اغتشاش و عيب عملگر", تاریخ تصویب طرح :1395/09/01, تاریخ خاتمه :1398/06/03