مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. بابک کیوانی, بهادر فاني, غضنفر شاهقلیان, مهناز هاشمی, "Analysis and simulation of island mode operation in inverter-based microgrids with voltage droop controllers", Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering, Vol 15, 2023, PP.17-26
    Status: Unavailable PDF
2. فاطمه محمدزمانی, مهناز هاشمی, غضنفر شاهقلیان, "Adaptive control of nonlinear time delay systems in the presence of output constraints and actuators faults", International Journal of Control, Vol 96-3, 2023, PP.541-553
    Status: Unavailable PDF
3. احسان حسيني, دنیا بهزادفر, مهناز هاشمي, مجيد معظمي, مجيد دهقاني, "Control of Pitch Angle in Wind Turbine Based on Doubly Fed Induction Generator Using Fuzzy Logic Method", Journal of Renewable Energy and Environment, Vol 2, 2022, PP.1-7
    Status: Unavailable PDF
4. مهدی مهدویان, علی اصغر امینی, مهناز هاشیم, "Design of a PID-PSS power system stabilizer for single-machine infinite-bus power system", Signal Processing and Renewable Energy, Vol 6, 2022, PP.67-83
    Status: Unavailable PDF
5. فاطمه محمدزمانی, Mahnaz Hashemi, Ghazanfar Shahgholian, "Adaptive neural control of non‐linear fractional order multi‐agent systems in the presence of error constraints and input saturation", IET Control Theory and Applications, Vol 16-3, 2022, PP.1283-1298
    Status: Unavailable PDF
6. احسان ناظم الرعایا, مهناز هاشمی, "Adaptive sliding mode controller design for the bipartite consensus tracking of multi-agent systems with actuator faults and disturbances", International Journal of Automation and Control, Vol 16, 2022, PP.288-302
    Status: Unavailable PDF
7. ویدا جانبازی, مهناز هاشمی, "Design of disturbance observer based on adaptive-neural control for large-scale time-delay systems in the presence of actuator fault and unknown dead", International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Vol 35-2, 2021, PP.285-309
    Status: Unavailable PDF
8. امیر نادرالاصلی, مهناز هاشمی, خوشنام شجاعی, "Approximation‐based adaptive fault compensation backstepping control of fractional‐order nonlinear systems: An output‐feedback scheme", International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Vol 34-3, 2020, PP.298-313
    Status: Unavailable PDF
9. امیرحسین پویان, مهناز هاشمی, "کنترل همزمان ساز تطبيقي سيستم¬هاي غيرخطي آشوب در حضور اشباع ورودي و عيب عملگر", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 10-39, 2019, PP.53-60
    Status: Unavailable PDF
10. مهناز هاشمي, "کنترل تطبيقي سيستم‌هاي غيرخطي در حضور خرابي عملگر", فصلنامه روش هاي هوشند در صنعت برق, Vol 8-32, 2018, PP.51-58
    Status: Unavailable PDF
11. Mahnaz Hashemi, Ghazanfar Shahgholian, "Distributed robust adaptive control of high order nonlinear multi agent systems", ISA Transactions, Vol 74, 2018, PP.14-27
    Status: Unavailable PDF
12. میثم باتقوا, مهناز هاشمی, "Adaptive sliding mode synchronisation for fractional-order non-linear systems in the presence of time-varying actuator faults", IET Control Theory , Vol 12-3, 2018, PP.377 - 383
    Status: Unavailable PDF
13. مهناز هاشمی, "Adaptive neural dynamic surface control of MIMO nonlinear time delay systems with time-varying actuator failures", International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Vol 31-2, 2017, PP.275–296
    Status: Unavailable PDF
14. M. Hashemi, J Askari , J. Ghaisari, M. Kamal, "Robust Adaptive Actuator Failure Compensation for a Class of Uncertain Nonlinear Systems", International Journal of Automation and Computing, Vol 14-6, 2017, PP.719-728
    Status: Unavailable PDF
15. Mahnaz Hashemi, Javad Askari, Jafar Ghaisari, "Adaptive control of uncertain nonlinear time delay systems in the presence of actuator failures and applications to chemical reactor systems", European Journal of Control, Vol 29, 2016, PP.62-73
    Status: Unavailable PDF
16. Mahnaz Hashemi, Javad Askari, Jafar Ghaisari, "Adaptive Decentralized Dynamic Surface Control for Nonlinear Large-Scale Systems against Actuator Failures", IET Control Theory and Applications, Vol 10, 2015, PP.1-14
    Status: Unavailable PDF
17. Mahnaz Hashemi, Jafar Ghaisari, , Javad Askari, "AdaptivecontrolforaclassofMIMOnonlineartimedelaysystems against timevaryingactuatorfailures", ISA Transactions, Vol 57, 2015, PP.23-42
    Status: Unavailable PDF
18. Mahnaz Hashemi, Javad Askari, Jafar Ghaisari, Marzieh Kamali, "Adaptive compensation for actuator failure in a class of non-linear time-delay systems", IET Control Theory and Applications, Vol 9, 2014, PP.710-722
    Status: Unavailable PDF
19. Mahnaz Hashemi Mahnaz Hashemi, Javad Askari Javad Askari, Jafar Ghaisari Jafar Ghaisari, "Adaptive actuator failure compensation for a class of MIMO nonlinear time delay systems", Nonlinear Dynamics, Vol 79, 2014, PP.865-883
    Status: Unavailable PDF
20. مهناز هاشمی, جعفر قیصری, علي سليقه دار, "IDENTIFICATION AND COMPENSATION OF A CAPACITIVE DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR BASED ON SUPPORT VECTOR REGRESSION USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION", Intelligent Automation and Soft Computing, Vol 18, 2012, PP.263-277
    Status: Unavailable PDF
21. ايمان بهادرن‍اد, مجيد معظمي, غضنفر شاهقليان, بهادر فاني, مهناز هاشمي, "پيش‌بيني ميان‌مدت بار مسکوني مبتني بر انتخاب ويژگي به روش تحليل اجزاي مجاور", هوش محاسباتي در برق, Vol 13-2, 1401, PP.103-114
    Status: Unavailable PDF
22. سمانه پاينده, مهناز هاشمي, "همگام سازي لغزشي تطبيقي سيستم‌هاي آشوب مرتبه کسري دافينگ هلمز با وجود نامعيني و سطح لغزشي مرتبه کسري", مجله تحقيقات نوين در برق, Vol 10(1), 1400, PP.33-41
    Status: Unavailable PDF
23. حسین فردوسی, مهناز هاشمی, "کنترل عصبي تطبيقي سيستم‌هاي غيرخطي مرتبه کسري چند عامله با وجود محدوديت خطا", مجله کنترل, Vol 15-3, 1400, PP.55-67
    Status: Unavailable PDF
24. مهناز هاشمي, ندا بهزادفر, مجید دهقانی, "کنترل گشتاور سيستمهاي تشديد دوجرمي با استفاه از کنترل کننده PID", مجله علمي- تخصصي تحقيقات نوين در برق, Vol 9-1, 1399, PP.17-26
    Status: Unavailable PDF
25. محمدمهدی آقاجری, مهناز هاشمي, "Adaptive Neural Network Dynamic Surface Control for Nonlinear Stochastic Systems in the Strict-Feedback Form with Prandtl-Ishlinskii Hysteresis in th", journal of intelligent procedures in electrical technology, Vol 11-42, 1399, PP.15-27
    Status: Unavailable PDF
26. فاطمه محمدزمانی, مهناز هاشمی, غضنفر شاهقلیان, "کنترل تطبيقي سيستم هاي غيرخطي تاخيردار با در نظر گرفتن محدوديت هاي خروجي", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 10-40, 1398, PP.3-12
    Status: Unavailable PDF
27. حميد قائدي, غضنفر شاهلقيان, مهناز هاشمي, "مقايسه اثر دو روش کنترل مبتني بر همواري براي STATCOM در بهبود پايداري شبکه شامل مزارع بادي مبتني بر DFIG", نشريه کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران, Vol 8-15, 1398, PP.72-81
    Status: Unavailable PDF
28. شهره شریفیان, مهناز هاشمي, "طراحي کنترلکننده جبرانساز عيب براي سيستمهاي چندعاملي داراي نامعيني", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 10-38, 1398, PP.23-32
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. شهرام کامرانی فر, مهناز هاشمی, , "طراحي کنترل کننده حالت لغزشي انتگرالي تطبيقي بهينه براي سيستم بويلر-توربين", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف¬آباد , 1401
    Status: Unavailable PDF
2. محمد رحمانی, مهناز هاشمی, خوشنام شجاعی, , "پياده سازي کنترل فازي در کنترل کننده قابل برنامه ريزي براي کنترل وزن ادتيوهاي پودري مخازن دوزينگ پتروشيمي رجال", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف¬آباد , 1401
    Status: Unavailable PDF
3. علیرضا خورشاهی, مهناز هاشمی, , "کنترل کننده فازي نظارتي خود تنظيم هوشمند PID مرتبه کسري براي مدل مرتبه کسري سيستم کنترلUAV", ششمين همايش يسن المللي دانش و فناوري مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک ايران, تهران, 1400
    Status: Unavailable PDF
4. ندا بهزادفر, غضنفر شاهقلیان, مهناز هاشمی, محمدامین حقایق, , "تحليل آماري کرونا و تاثير اقتصادي آن در جامعه در دوره پسا کرونا", ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
5. افروز چوبداران, مهنازپ هاشمي, , "کنترل فازي تطبيقي براي سيستم هاي غير خطي چند ورودي چند خروجي", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
6. ويدا جانبازي, مهناز هاشمي, , "رويتگر اغتشاش بر اساس دانش تركيبي كنترل فازي براي سيستمهاي غيرخطي با ناحيه مردهي نامعلوم", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف¬آباد , 1397
    Status: Unavailable PDF
7. افروز چوبداران, مهناز هاشمي, , "کنترل تطبيقي عصبي سيستمهاي غير خطي به فرم فيدبک خالص با استفاده از کنترل کننده سطح ديناميکي در حضور اغتشاشات", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف¬آباد , 1397
    Status: Unavailable PDF
8. سمانه پاینده, مهناز هاشمي, , " سنکرون‌سازي سيستم آشوب غيرمستقل مرتبه‌ کسري در حضور عيب عملگر", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف¬آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
9. راحله کیمیایی, مهناز هاشمي, , "کنترل تطبيقي غير متمرکز سيستم هاي غيرخطي نامعين چند عامله به فرم فيدبک خالص", چهارمين كنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
10. فاطمه محمدزمانی, مهناز هاشمي, غضنفر شاهقليان, , "کنترل تطبيقي سيستمهاي غيرخطي مقيد به خروجي در حضور نامعينيهاي پارامتري", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف¬آباد , 1396
    Status: Unavailable PDF
11. فاطمه محمدزمانی, مهناز هاشمي, , "کنترل تطبيقي سيستم هاي غير خطي مقيد به خروجي", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
12. سمانه پاینده, مهناز هاشمي, , "سنکرون سازي سيستم آشوب غير مستقل مرتبه کسري با کنترل کننده مدلغزشي پايانه غيرسنگولارکسري در زمان محدود", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
13. شیوا اسپه پور, مهناز هاشمی, , "طراحي کنترل کننده فازي – لغزشي براي سيستم توربين بادي سرعت متغير جهت به دست آوردن ماکزيمم انرژي", سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخيردر مهندسي برق و کامپيوتر, دانشگاه تربيت مدرس تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF
14. Rasool Sadeghi, Mahnaz Hashemi, , "Nonlinear Dynamic System Identification into Wiener Model using Subspace Identification and Support Vector Machine", 1st international conference new perspective in Electrical , Iran, Tehran, 1395
    Status: Available PDF
15. Mahnaz Hashemi, Javad Askari, Jafar Ghaisari, , "Adaptive Neural Decentralized Control for Nonlinear Large-Scale Systems ", 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), دانشگاه شيراز, 1395
    Status: Available PDF
16. مهناز هاشمي, جواد عسگري, جعفر قيصري, , "Adaptive Neural Dynamic Surface Control of Nonlinear time delay Systems", 23th Iranian Conference on Electrical Engineering, تهران, 1394
    Status: Available PDF
17. مهناز هاشمي, جواد عسگري, جعفر قيصري, مهدي كمالي, , "Adaptive controller design for nonlinear systems with time varying state delays", The 22nd Iranian conference on Electrical Engineering , تهران, 2014
    Status: Available PDF
18. Mahnaz Hashemi, Jafar Ghaisari, Yadollah Zakeri, , "Modeling and Compensation for Capacitive Pressure Sensor by RBF Neural Networks", 8th IEEE International Conference on Control and Automation, چين, 2010
    Status: Available PDF