جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
رساله برتر دانشگاه صنعتي اصفهان 1394 دانشگاه صنعتي اصفهان مهناز هاشمی