دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مدارهاي الکتريکي 2 کارشناسي ناپيوسته
2 سيستمهاي کنترل خطي کارشناسي پيوسته
3 سيستمهاي کنترل چند متغيره کارشناسي ارشد
4 ابزار دقيق کارشناسي پيوسته
5 ابزار دقيق پيشرفته کارشناسي ارشد
6 مدارهاي الکتريکي 1 کارشناسي ناپيوسته

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 سيستمهاي کنترل خطي سيستمهاي کنترل پيشرفته ، ريچارد سي دورف-رابرت اچ بي شاپ
2 مدارهاي الکتريکي 2 مدارهاي الکتريکي، دکتر جبه دار

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات