سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق-کنترل دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1394
کارشناسی ارشد مهندسي برق-کنترل دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1388
کارشناسی مهندسي برق-الکترونيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 کنترل تطبيقي
2 جبران عيب و يا خرابي در سيستم
3 سيستم هاي غيرخطي
4 سيستم هاي تأخيردار
5 کنترل هوشمند
6 سيستمهاي با ابعاد بزرگ
7 شناسايي سيستمها