مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. "شيراز : شهر باغ و غزل", مجله بن, Vol ۸۲-۸۳, ۱۳۸۹, PP.۷۵-۹۷
    Status: Unavailable PDF
2. "معماري پايدار", آبادي, Vol -, -, PP.۶-۱۲
    Status: Unavailable PDF
3. "باغهاي پادشاهي اشرف و فرح آباد", بن, Vol -, -, PP.-
    Status: Unavailable PDF
4. "اسناد باغهاي سلطنتي دوره صفويه در ساري ", نما, Vol -, -, PP.-
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سمیرا هاشمی, , "بازشناسي چگونگي کاربرد تزيينات در معماري در راستاي ‍‍پاسخ دهي به نيازهاي زيستي-عصبي", همايش ملي معماري و شهرسازي انسان گرا, قزوين, ۱۳۹۲
    Status: Available PDF