دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 آشنايي با معماري اسلامي
2 آشنايي با تاريخ معماري جهان
3 انسان، طبيعت، معماري
4 آشنايي با معماري معاصر
5 طراحي معماري 2
6 طراحي معماري 1
7 هندسه کاربردي
8 معماري اسلامي-معماري جهان-معماري مغاصر-مباني نظري معماري- مقدمات طراحي و دروس طرح معماري کارشناسي- روانشناسي محيطي و طرح معماري کارشناسي ارشد کارشناسي و کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 روانشناسي محيطي کتب درسي روانشناسي محيطي دکتر ‍پاکزاد -مرتضوي-عيني فر و مقالات مربوط به حوزه روانشناسي محيطي

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه-يکشنبه- سه کارگاه مصالح و ساخت-مقدمات طراحي ۱-ملاقات حضوري-مق ۸:۴۵-۴:۴۵ -