سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری معماري آزاد واحد علوم-تحقيقات تهران ايران ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد معماري آزاد اسلامي واحد خوراسگان ايران ۱۳۸۳
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ۹۰ ۹۳

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مطالعات تطبقي - تاريخي هنر و معماري ايراني اسلامي (بررسي موردي :باغ شهرهاي ايران در عصر صفوي)