دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مکانيک خاک کارشناسي
2 مهندسي پي کارشناسي
3 روسازي راه کارشناسي
4 آزمايشگاه مکانيک خاک کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات