مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1395/08/03 فصل اول - مکانيک خاک - ...
2 1395/08/03 فصل دوم- مکانيک خاک - ...
3 1395/08/03 فصل سوم - مکانيک خاک - ...
4 1395/08/03 فصل چهارم- مکانيک خاک - ...
5 1395/08/03 مثال حل شده- مکانيک خاک ترکيب خاک ها-1 ...
6 1395/08/03 مثال حل شده- مکانيک خاک ترکيب خاک- 2 ...
7 1395/08/03 مثال حل شده- مکانيک خاک طبقه بندي ...
8 1395/08/03 مثال حل شده- مکانيک خاک تراکم خاک ...
9 1395/08/03 مهندسي پي مقدمه ...
10 1395/08/03 مهندسي پي فصل 1 ...
11 1395/08/03 مهندسي پي فصل 3 ...
12 1395/09/06 فصل 5-مکانيک خاک pdf ...
13 1395/09/06 تمرينات- جريان آب در خاک يک بعدي مکانيک خاک ...
14 1395/09/06 تمرينات فصل 2و3و4 مکانيک خاک ...
15 1395/09/06 مثال حل شده- جريان آب در خاک يک بعدي مکانيک خاک ...
16 1395/09/10 فصل نشست - مهندسي پي ppt ...
17 1395/09/10 مثال حل شده نشست مهندسي پي ...
18 1395/09/10 تشريح روش ضريب تاثير کرنش مهندسي پي ...
19 1395/09/10 مثال حل شده ظرفيت باربري مهندسي پي ...
20 1395/09/10 جداول- روابط- گراف ها: يک مهندسي پي ...
21 1395/09/10 جداول- روابط- گراف ها: دو مهندسي پي ...
22 1395/12/02 مراجع مکانيک خاک دانشجويان محترم: صرفا داشتن يکي از منابع کافي است. ...
23 1395/12/02 مراجع مهندسي پي دانشجويان محترم: صرفا داشتن يکي از منابع کافي است. ...
24 1396/01/26 فصل سوم مهندسي پي ظرفيت باربري ...
25 1396/02/24 تمرينات فصل ظرفيت باربري پي هاي سطحي توجه : در جلسه امتحان ميانترم تحويل نماييد. ...
26 1396/02/24 فايل نشست مهندسي پي ...
27 1396/02/24 فايل ديوار حايل مهندسي پي ...
28 1396/02/24 گسترش تنش در توده خاک مکانيک خاک ...
29 1396/02/24 تحکيم مکانيک خاک ...
30 1396/03/04 مثال حل شده فصل ديوار حايل مهندسي پي ...
31 1396/03/17 تمرينات فصل مقاومت برشي(فقط سوال 6)- تحکيم و گسترش تنش پاسخ تمرينات روز امتحان تحويل داده شود ...
32 1396/03/18 تمرينات فصل نشست مهندسي پي ...
33 1396/03/18 تمرينات فصل ديوار حائل - مهندسي پي تحويل پاسخ تمرينات روز امتحان است. ...
34 1397/03/12 مباحث آزمون روسازي راه توجه: امتحان جزوه بسته برگزار مي شود. ...
35 1397/03/16 درس روسازي راه اسلايد فصل روش هاي طرح ...
36 1397/03/18 مثال 1 درس روسازي راه ...
37 1397/03/18 مثال 2 درس روسازي راه ...
38 1397/03/18 تمرين 1 درس روسازي راه ...
39 1397/03/18 تمرين 2 درس روسازي راه ...
40 1397/03/18 تمرين 3 درس روسازي راه ...
41 1397/03/18 تمرين 4 درس روسازي راه ...
42 1397/03/18 تمرين 5 درس روسازي راه ...
43 1397/03/18 تمرين 6 درس روسازي راه ...
44 1397/03/22 اسلايد فصل بارگذاري درس روسازي راه ...
45 1397/03/22 نشريه 234 درس روسازي راه ...