سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مکانيک خاک و پي دانشگاه شيراز ايران -
کارشناسی ارشد مکانيک خاک و پي دانشگاه تفرش(وابسته علمي صنعتي اميرکبير تهران) ايران 1390
کارشناسی مهندسي عمران-عمران دانشگاه يزد ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
کارشناس ارشد دفتر فني شرکت مهندسي توسعه آب تابان(شرکت مهندسي سپاسد-سد و نيروگاه رو 1390 1391
مسئول مشخصات فني- دستگاه نظارت مقيم شرکت مهندسين مشاور زاينداب 1391 1392

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 تحليل حدي در ژئومکانيک
2 مکانيک سنگ
3 مهندسي تونل