مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. Majid Safamehr, Mohsen Izadinia, Seyed Hamid Hashemi, Saeideh Koohestani, "Nanosilica role in concrete containing iron oxides aggregates and boron carbide as a shield against gamma rays", cement wapno beton, Vol 26-3, 2021, PP.218-232
    Status: Unavailable PDF
2. سعیده کوهستانی, مرتضی حبیبی, عظیمه السادات نوری زاده واحد دهکردی, "Investigation of the effect of insulator sleeves on the ion emission in a 4kJ Plasma focus device", Radiation Physics and Engineering, Vol 2(3), 2021, PP.17-23
    Status: Unavailable PDF
3. پژمان دریابر, میرسعید صفی زاده, سعیده کوهستانی, "Investigation of the Lamb Wave Modes Sensitivity in the Inspection of Bonding between Aluminum and Composite Patch", Russian Journal of Nondestructive Testing, Vol 55(4), 2019, PP.268-276
    Status: Unavailable PDF
4. رضا امرالهی, داود ایرجی, مریم سادات قاسمی, حسین صادقی, مسلم کاظمی, حمیدرضا میرزایی, داریوش رستمی فرد, سعیده کوهستانی, محسن مردانی, شیوا شه شناس, ملیحه عمرانی, سمیه سوری, "Alborz tokamak system engineering and design", Fusion Engineering and Design, Vol 141, 2019, PP.91-100
    Status: Unavailable PDF
5. عظیمه نوری زاده واحد دهکردی, سعیده کوهستانی, "The Influence of Signal to Noise Ratio on the Pharmacokinetic Analysis in DCE-MRI Studies", Frontiers in Biomedical Technologies, Vol 6(4), 2019, PP.187-196
    Status: Unavailable PDF
6. Saeideh KOOHESTANI, "Investigation of the Effect of an Inconsistent Blade on Natural Frequencies of a Rotating Multi Blade System", Romanian Journal of Acoustics and Vibration, Vol 15-1, 2018, PP.33-40
    Status: Available PDF
7. سعيده كوهستاني, رضا امرالهي, "TF coil structure in Alborz Tokamak, from design to mounting", Fusion Engineering and Design, Vol 137, 2018, PP.104-111
    Status: Unavailable PDF
8. سعیده کوهستانی, رضا امرالهی, غلامرضا مرادی, "Frequency Range Determination for Reflectometry System in Alborz Tokamak Using 2D FDTD Simulation", Journal of Fusion Energy, Vol 35-4, 2016, PP.634–642
    Status: Unavailable PDF
9. سعیده کوهستانی, رضا امرالهی, غلامرضا مرادی, "Design of an O-mode frequency modulated reflectometry system for the measurement of Alborz Tokamak plasma density profile", Fusion Engineering and Design, Vol 113, 2016, PP.139-145
    Status: Unavailable PDF
10. سعیده کوهستانی, رضا امرالهی, غلامرضا مرادی, "Design, Simulation and Construction of a Low-Density Fixed-Frequency Refleloctometer", Journal of Fusion Energy, Vol 35, 2016, PP.849-858
    Status: Unavailable PDF
11. saeideh koohestani, Morteza Habibi, Reza Amrollahi, "Study of the effect of pyrex and quartz insulators on X-ray intensity in a 4 kJ plasma focus device", European Physical Journal D, Vol 67-12, 2013, PP.1-6
    Status: Available PDF
12. محسن مردانی, رضا امرالهی, سعیده کوهستانی, "Design and construction of Alborz tokamak vacuum vessel system", Fusion Engineering and Design, Vol 87-9, 2012, PP.1616-1620
    Status: Unavailable PDF
13. سعیده کوهستانی, مرتضی حبیبی, رضا امرالهی, رضا بغدادی, علی رومی, "Effect of Quartz and Pyrex Insulators Length on Hard-X ray Signals in APF Plasma Focus Device", Journal of Fusion Energy, Vol 30, 2011, PP.68-71
    Status: Unavailable PDF
14. سعیده کوهستانی, "بررسي اثر شرود در فرکانس هاي طبيعي سيستم چند پره اي پرخان", ماهنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس, Vol 19(8), 1398, PP.1889-1896
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. S. Koohestani, , "Simulation of electron density measurement in Taban tokamak via reflectometry system", 45th European Physical Society Conference on Plasma Physics, Prague-Czech Republic, 2018
    Status: Unavailable PDF