سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي هسته اي صنعتي اميرکبير ايران 1395
کارشناسی ارشد مهندسي هسته اي صنعتي اميرکبير ايران 1389
کارشناسی مهندسي مکانيک صنعتي اصفهان ايران 1387

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو کميته اجرايي International Workshop on Plasma Science an - 1390 1390

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان