اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
ساخت ميكروگريپر الكتروترمال با سطوح چسبندگي بسيار كم 1396 ایران مجيد صالحي
مجتبي كلاهدوزان