جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
طراحي و ساخت خودروي هيبريدي آرياسب 1390 پژوهشكده شهيد رضايي دانشگاه صنعتي شريف مجتبي كلاهدوزان
مسعود صفاري
طراحي و ساخت موتورسيكلت الكتريكي رخش 1392 پژوهشكده شهيد رضايي دانشگاه صنعتي شريف مجتبي كلاهدوزان
حسن دادخواه
اميد مهدي پور
طراحي و ساخت موتورسيكلت الكتريكي رهوار 1392 پژوهشكده شهيد رضايي دانشگاه صنعتي شريف مجتبي كلاهدوزان
رضا آقابابايي
رتبه اول فارغ التحصيلي مقطع کارشناسي ارشد 84 دانشگاه تبريز
مهندس برگزيده سال 90 جشنواره روز ملي مهندس اصفهان- در بخش اساتيد برتر: مهندسي مکانيک 90 استاندار اصفهان
استاد نمونه واحد 91 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد