مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. غزاله رسانه, علیرضا حاجیان, مریم هدهدی, روح اله کیمیائی فر , سالواتوره گامبینو, "Monitoring magma migration at Mt. Etna using the Seismic Amplitude Ratio Analysis method", Annals of Geophysics, Vol 65-4, 2022, PP.1-15
    Status: Unavailable PDF
2. محمد رضا طباطبایی, روح اله کیمیایی فر, علیرضا حاجیان , علیرضا اکبری , "Robust outlier detection in geo-spatial data based on LOLIMOT and KNN search", Earth Science Informatics, Vol 14, 2021, PP.1065–1072
    Status: Unavailable PDF
3. Roohollah Kimiaefar, Alireza Hajian, Hamidreza Siahkoohi, Ahmad Kalhor, "Random noise attenuation by Wiener-ANFIS filtering", Journal of Applied Geophysics, Vol 159, 2018, PP.453-459
    Status: Available PDF
4. Roohollah Kimiaefar, Alireza Hajian, Hamidreza Siahkoohi, Ahmad Kalhor, "Seismic random noise attenuation using artificial neural network and wavelet packet analysis", Arabian Journal of Geosciences, Vol 9(234, 2016, PP.1-11
    Status: Available PDF
5. حمیدرضا صمدی, روح اله کیمیائی فر, علیرضا حاجیان, "مکانيابي مجدد سريع زمينلرزه با استفاده از شبکه عصبي- فازي آموزشديده بر مبناي روش اختالف زماني دوگانه", فصلنامه علمي علوم زمين, Vol 32-3, 1401, PP.93-102
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. Alireza Hajian, Roohollah Kimiaefar, Hamidreza Siahkoohi, , "Random Noise Attenuation in Reflection Seismic Data Using Adaptive Neuro-fuzzy Interference System (ANFIS)", 78th EAGE Conference and Exhibition 2016, Vien, Austria, 2016
    Status: Available PDF