جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
رتبه سوم کنکور کارشناسي ارشد در سطح کل کشور در سهميه آزاد 1382 وزارت علوم و تحقيقات