سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری ژئوفيزيک- لرزه شناسي علوم و تحقيقات تهران ايران 1394
کارشناسی ارشد ژئوفيزيک- لرزه شناسي دانشگاه تهران ايران 1385
کارشناسی فيزيک دانشگاه قم ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه فيزيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 پردازش و تفسير داده هاي ژئوفيزيکي- پردازش تصوير - اکتشاف آنومالي در داده ها- کاربرد هاي هوش مصنوعي و محاسبات نرم- پيش بيني سريهاي زماني