طرحهای پژوهشی

1. منصوره کیان ارثی زینب طالبی ریزی , "شناسايي و تهيه طرح سکونتگاه¬هاي غير رسمي واقع در حريم شهر اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1398/11/14, تاریخ خاتمه :1400/04/23
2. زينب طالبي معصومه ميرصفا مقدم منصوره كيان ارثي , ""تدوين ضوابط طراحي مجتمع هاي مسکوني با رويکرد شـهر دوستـدار کودک"", تاریخ تصویب طرح :1398/02/30, تاریخ خاتمه :1399/07/30
3. زینب طالبی منصوره کیان ارثی , "برنامه¬ريزي و طراحي محله دوستدار کودک در شهر اصفهان (به انضمام طراحي موردي يک محله)", تاریخ تصویب طرح :1395/10/11, تاریخ خاتمه :1396/10/11
4. منصوره کیان ارثی زینب طالبی , "تدوين الگوي مطلوب نيازسنجي پژوهشي در شهرداري اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1395/08/28, تاریخ خاتمه :1396/08/30