دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Underestanding and Expression of enviroment
2 Preliminary architecturel design studio2
3 Architecturel design studio2
4 Architecturel design studio3
5 Architecturel design studio5
6 Building materials
7 Materials and construction studio
8 Construction buildings details and manufactory reporting

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه- سه شنبه - 8-14 -