سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری معماري هنر اصفهان ايران 1396
کارشناسی ارشد مهندسي معماري(ارشد پيوسته) آزاد خوراسگان ايران 1385
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مهندسي معماري دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد 1386 1390
عضو شوراي آموزشي دانشكده هنر، معماري و شهرسازي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد 1387 1393
عضو شوراي فرهنگي دانشكده هنر معماري و شهرسازي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1393
مديرگروه مهندسي معماري دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1392
مديرگروه مهندسي تكنولوژي معماري دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد 1392 1394
رئيس دانشکده هنر، معماري و شهرسازي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 ----

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 معماري،‌طراحي پژوهي،‌ آموزش معماري، جزييات اجرايي