طرحهای پژوهشی

1. مرتضي رشيدي , "نقد و بررسي تخلص هاي شعري از آغاز تا امروز", تاریخ تصویب طرح :1393/02/15, تاریخ خاتمه :1393/04/19
2. مريم فدايي فريده داودي , "احيا و تحكيم فرهنگ بومي و نمادسازي ايراني و اسلامي با محوريت ادبيات", تاریخ تصویب طرح :1392/03/19, تاریخ خاتمه :1393/04/19
3. بیتا نوریان , "نقد و بررسي غزل موسوم به پست مدرن", تاریخ تصویب طرح :1390/03/24, تاریخ خاتمه :1391/03/24
4. دکتر مظاهر مصفا , "گردآوري، تصحيح و تحليل ده نامه هاي موجود در ادبيات فارسي", تاریخ تصویب طرح :1385/03/20, تاریخ خاتمه :1387/08/15