دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 منطق الطير کارشناسي
2 نقد و نظريه هاي ادبي کارشناسي و کارشناسي ارشد
3 آيين نگارش و ويرايش کارشناسي
4 زبان تخصصي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري
5 روش تحقيق پيشرفته
6 مقايسه تحليلي آثار غنايي ايران و جهان دکتري گرايش غنايي
7 مکتبهاي ادبي دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 نقد ادبي آشنايي با مکتب هاي نقد ادبي، دکتر شايگان فر
2 زبان خارجي زبان انگليسي براي دانشجويان ادبيات فارسي، دکتر کريمي دوستان
3 روش تحقيق پيشرفته روش تحقيق در علوم انساني، دکتر حافظ نيا، آيين نگارش مقاله علمي-پژوهشي دکتر فتوحي رودمعجني
4 مکتب هاي ادبي مکتب هاي ادبي از دکتر رضا سيدحسيني ؛ پژوهشي انتقادي - کاربردي در مکتب هاي ادبي از دکتر علي تسليمي
5 مقايسه تحليلي ادبيات غنايي ايران و جهان يکصد منظومه عاشقانه ادب فارسي از دکتر حسن ذوالفقاري؛ ليلي هاي ليبرال از دکتر ضيايي؛مجموعه مقالات...

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
دوشنبه ها ملاقات حضوري و مشاوره 15-16 دانشجويان کارشناسي ارشد
دوشنبه زبان تخصصي، 13-15 کارشناسي ارشد
سه شنبه فارسي عمومي 13-16 11 تا 13 مشاوره
پنج شنبه زبان تخصصي پيشرفته و مکتبهاي ادبي- دکتري 9:40-11:10؛ 11:30-15و 13-15 15-16 مشاوره