سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری زبان و ادبيات فارسي تهران ايران 1386
کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي تهران ايران 1380
کارشناسی زبان و ادبيات فارسي مشهد ايران 1376

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مسؤول دفتر سنجش و ارزيابي آموزشي معاونت آموزشي 1386 1388
معاون پژوهشي دانشکده معاونت پژوهش و فناوري 1392 1393
مدير گروه زبان و ادبيات فارسي معاونت آموزشي 1393 -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 نقد و نظريه هاي ادبي
2 ادبيات معاصر (نقد شعر- ادبيات داستاني)
3 متون کلاسيک
4 تصحيح متون
5 مطالعات ترجمه (انگليسي و فرانسه)