طرحهای پژوهشی

1. ندا بهزادفر غضنفر شاهقلیان مهدی خضری , "تشخيص ريتم هاي مختلف از سيگنال الکتروکارديوگرام", تاریخ تصویب طرح :1400/05/11, تاریخ خاتمه :1401/04/25
2. ندا بهزادفر مهدی خضری همایون مهدوی نسب , "تشخيص ريتم هاي قابل اعمال شوک از سيگنال الکتروکارديوگرام", تاریخ تصویب طرح :1398/05/02, تاریخ خاتمه :1398/11/12
3. ندا بهزادفر حسین پورقاسم مهدی خضری , "بررسي تغييرات پروفايل فشار خون بيماران دياليزي", تاریخ تصویب طرح :1396/08/30, تاریخ خاتمه :1397/03/19