دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تجزيه و تحليل سيگنالها و سيستمها کارشناسي
2 سيستمهاي کنترل خطي کارشناسي
3 فيزيک پزشکي کارشناسي
4 مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي کارشناسي
5 روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي کارشناسي
6 مدارهاي الکتريکي 2 کارشناسي
7 مدارهاي الکتريکي 1 کارشناسي
8 پردازش سيگنالهاي پزشکي کارشناسي ارشد و دکتري
9 کنترل سيستمهاي عصبي عضلاني کارشناسي ارشد و دکتري
10 توانبخشي و اندامهاي مصنوعي کارشناسي ارشد
11 ضايعات حرکتي و روشهاي کيفي-کمي توانبخشي حرکت کارشناسي ارشد
12 ويولت و کاربرد آن در پردازش سيگنال و تصوير کارشناسي ارشد
13 پديده هاي بيوالکتريکي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
دو شنبه مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي 8:15-10:30 کارشناسي
سه شنبه مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي 8:15-10:30 کارشناسي
سه شنبه فيزيک پزشکي 10:45-13 کارشناسي
چهارشنبه ضايعات حرکتي و روشهاي کمي کيفي توانبخشي حرکت 8:15-10:30 کارشناسي ارشد
چهارشنبه کنترل سيستمهاي عصبي عضلاني 10:45-13 کارشناسي ارشد و دکتري