سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي پزشکي (بيوالکتريک) دانشگاه تربيت مدرس ايران 1394
کارشناسی ارشد مهندسي پزشکي (بيوالکتريک) دانشگاه صنعتي شريف ايران 1385
کارشناسی مهندسي برق (مخابرات) دانشگاه نجف آباد ايران 1381

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 پردازش سيگنالهاي پزشکي
2 محاسبات عاطفي
3 تشخيص الگو
4 کنترل سيستمهاي عصبي عضلاني
5 تحليل هاي زمان-فرکانس