دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها کارشناسي
2 آنتن و امواج کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات