سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق صنعتي اميرکبير ايران 2014
کارشناسی ارشد مهندسي برق الکترونيک صنعتي اميرکبير ايران 2007
کارشناسی مهندسي برق الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 2004

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -