طرحهای پژوهشی

1. , "طراحي بانک اطلاعات دياگرامهاي فازي آليازهاي دو جزيي وسه جزيي", تاریخ تصویب طرح :1393/04/19, تاریخ خاتمه :1379/04/19
2. , "شناسايي وبررسي مشخصات سرباره ذوب قطرهاي", تاریخ تصویب طرح :1393/04/19, تاریخ خاتمه :1381/04/19