دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 خواص فيزيكي مواد 1 كارشناسي
2 خواص فيزيكي مواد 2 كارشناسي
3 توليدآهن كارشناسي
4 توليد آهن كارشناسي
5 تغيير حالتهاي متالورژيكي كارشناسي ارشد
6 لحيم كاري كارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات