سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1387
کارشناسی ارشد مهندسي مواد(شناسايي و انتخاب مواد) دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد ايران 1375
کارشناسی مهندسي مواد(توليد آهن و فولاد) دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد ايران 1372

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو پزوهشکده مواددانشگاه درصنايع زرين خودرو دانشگاه آزاد نجف آباد 1375 1376
مديرگروه مهندسي مواد دانشگاه آزاد نجف آباد 1376 1381
معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد نجف آباد 1379 1382
سرپرست آزمايشگاههاي پيشرفته آناليز مواد دانشگاه آزاد نجف آباد 1379 1382
رئيس مركز آموزش عالي علمي كاربردي تيران و كرون(نيمه وقت) - 1382 1391
رئيس دانشکده مهندسي مواد دانشگاه آزاد نجف آباد 1389 1391
معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1391 کنون

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 متالورژي فيزيكي و عمليات حرارتي
2 جوشكاري و لحيم كاري
3 بيومواد