مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. هومن خواجه پور, شهاب كريمي نيا, محمودرضا ثقفي, مرضيه پيراوي ونك, "Diary of an Architect a Pheno pragmatical Tool in Education", Space Ontology International Journal, Vol 38, 2021, PP.19-30
    Status: Available PDF
2. شهاب کریمی نیا, شروین معتمدی, شهاب الدین شمشیربند, جمشید پیری, کسری محمدی, رسلان هاشم, چاندرا روی, دلیبر پتکویچ, حسین بنکداری, "Retraction Note to: Modelling thermal comfort of visitors at urban squares in hot and arid climate using NN-ARX soft computing method", Theoretical, Vol 140, 2020, PP.1555-1555
    Status: Unavailable PDF
3. شهاب کریمی نیا, شروین معتمدی, شهاب الدین شمشیربند, ذلیبر پتکویچ, چاندرا روی, رسلان هاشم, "Expression of Concern: Adaptation of ANFIS model to assess thermal comfort of an urban square in moderate and dry climate", Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Vol 33, 2019, PP.1241-1241
    Status: Unavailable PDF
4. رزیتا صالحی, شهاب کریمی نیا, مهدی صالحی, "The Role of Acoustics in Architectural Design of Medical Centers: A Review", Creative City Design, Vol 2-1, 2019, PP.12-22
    Status: Unavailable PDF
5. شهاب كريمي نيا, سابرینا شیخ احمد, "Dependence of Visitors Thermal Sensations on Built Environments at an Urban Square", Asian Journal of Behavioural Studies, Vol 3-10, 2018, PP.43-52
    Status: Unavailable PDF
6. شهاب كريمي نيا, سابرینا شیخ احمد, رقیه هاشم, ذوالحبری اسماعیل, "Impact Assessment and Dynamic Management towards Sustainable Tourism in Antarctica", Journal of ASIAN Behavioural Studies, Vol 3-8, 2018, PP.87-96
    Status: Unavailable PDF
7. شهاب كريمي نيا, سابرينا شيخ احمد, "Microclimatic Conditions of an Urban Square: Role of built environment and geometry", Asian Journal of Behavioural Studies, Vol 3-12, 2018, PP.115-123
    Status: Unavailable PDF
8. احمدرضا صابری, انوار طالب, شروین معتمدی, شهاب کریمی نیا, "Adaptive Reuse of Historical Safavid Caravanserais in Iran as a Sustainable Development Strategy", International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol 3-3, 2016, PP.15-25
    Status: Unavailable PDF
9. شهاب کریمی نیا, شهاب الدین شمشیربند, رسلان هاشم, احمدرضا صابری, دلیبر پتکوویچ, چاندرا روی, شروین معتمدی, "A simulation model for visitors thermal comfort at urban public squares using non-probabilistic binary-linear classifier through soft-computing method", Energy, Vol 101, 2016, PP.568-580
    Status: Unavailable PDF
10. شهاب كريمي نيا, شهاب الدين شمشيربند, شروين معتمدي, رسلان هاشم, چاندرا روي, "A systematic extreme learning machine approach to analyze visitors thermal comfort at a public urban space", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol 58, 2016, PP.751-760
    Status: Unavailable PDF
11. Ali Ghaffarianhoseini, Amirhosein Ghaffarianhoseini, Umberto Berardi, Tookey Tookey, iDanny Hin Wa Li, Shahab Kariminia, "Exploring the advantages and challenges of double-skin façades (DSFs", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol 60, 2016, PP.1052-1065
    Status: Unavailable PDF
12. شهاب کریمی نیا, شروین معتمدی, شهاب الدین شمشیربند, دلیبر پتکوویچ, چاندرا روی, رسلان هاشم, "Adaptation of ANFIS model to assess thermal comfort of an urban square in moderate and dry climate", Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Vol 30, 2016, PP.1189-1203
    Status: Unavailable PDF
13. شهاب کریمی نیا , شروین معتمدی, شهاب الدین شمشیربند, جمشید پیری, کسری محمدی, رسلان هاشم, چاندرابوشان روی, پتکویچ دلیبر, حسین بنکدار, "Modelling thermal comfort of visitors at urban squares in hot and arid climate using NN-ARX soft computing method", Theoretical and Applied Climatology, Vol 124-3, 2016, PP.991-1004
    Status: Unavailable PDF
14. احمدرضا صابری, اسماوی اندوت, سابرینا شیخ احمد, شروین معتمدی, شهاب کریمی نیا, رسلان هاشم, "Public Perception on Calligraphic Woodcarving Ornamentations of Mosques; a Comparison between East Coast and Southwest of Peninsula Malaysia", International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol 2, 2015, PP.41-57
    Status: Unavailable PDF
15. احمدرضا صابری, اسماوی اندوت, سابرینا شیخ احمد, شروین معتمدی, شهاب کریمی نیا, "Users Perceptions of Different Genders about Calligraphic Woodcarving Ornamentations in Malaysian Mosques", Architecture Research, Vol 5(2), 2015, PP.52-60
    Status: Unavailable PDF
16. Shahab Kariminia, Sabarinah Sh. Ahmad, Norhati Ibrahim, "Landscape Attributes, Microclimate and Thermal Comfort of an Urban Square in Moderate and Dry Climate", Advanced Materials Research, Vol 610, 2013, PP.3780-3784
    Status: Unavailable PDF
17. لیلا مختاری, شهاب کریمی نیا, منصوره کیان ارثی, "گونه شناسي فرم کلي و تراکم نسبي ساختمانهاي مسکوني تهران از منظر عملکرد اقليمي و بهينه سازي مصرف انرژي", نقش جهان, Vol 11-4, 1400, PP.60-78
    Status: Unavailable PDF
18. رضا فتحي پور , شهاب كريمي نيا , الهام ناظمي, اميرحسين شباني, "تحليل ادراك و آسايش بصري در بناهاي مسكوني در ارتباط با نور روز", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 13-2, 1400, PP.852-869
    Status: Available PDF
19. هومن خواجه پور, محمودرضا ثقفي, شهاب كريمي نيا , مرضيه پيراوي ونك, "روش ها و معيارهاي ساختاري تاثيرگذار در آموزش معماري ايران", فصلنامه مطالعات هنر اسلامي, Vol 18-42, 1400, PP.135-152
    Status: Available PDF
20. ليلا مختاري, محمدجواد مهدوي نژاد, شهاب كريمي نيا, منصوره كيان ارثي, "تأثير فرم کلي و تراکم نسبي ساختمان هاي مسکوني تهران بر آلودگي ناشي از گرمايش در فصل زمستان", محيط شناسي, Vol 45-2, 1398, PP.253-268
    Status: Unavailable PDF
21. اميررضا ارزاقي, امين پور احمد, شهاب كريمي نيا, شيرين طغياني, "سنجش و ارزيابي اثرات فضاهاي سبزدر مجتمعهاي مسکوني بر ميزان پايداري سبک زندگي ساکنان )مورد: مناطق 1 و 6 شهر شيراز(", برنامه ريزي شهري, Vol 10-37, 1398, PP.171-181
    Status: Unavailable PDF
22. اميررضا ارزاقي, احمد امين پور, شهاب كريمي نيا, طغياني شيرين, "تبيين تأثير معماري دسترسي هاي عمودي مجتمع هاي مسکوني بر سبک زندگي پايدار ساکنان", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 12-1-, 1398, PP.187-211
    Status: Unavailable PDF
23. آرش پسران, شهاب كريمي نيا, الهام ناظمي, شيرين طغياني, "بازشناسي نقش پيمون در طراحي خانه هاي سنتي از منظر سرمايش ايستا (نمونه موردي: خانه هاي قجري شهر شيراز)", انديشه معماري, Vol 3-6, 1398, PP.160-174
    Status: Unavailable PDF
24. آرش پسران, شهاب کریمی نیا, الهام ناظمی, شیرین طغیانی, "ارزيابي وجود مکانيزم طراحي منطبق بر تهويه طبيعي در معماري سنتي شهرهاي اقليم گرم و خشک بدون بادگير (نمونه موردي: فضاي بيروني بناهاي چهارطرفه قاجاري شير", مجله معماري اقليم گرم و خشک, Vol 7-9, 1398, PP.101-119
    Status: Unavailable PDF
25. سید یاسر موسوی, شهاب کریمی نیا, شیرین طغیانی, "تحليل رفتار انسانهاي گرفتارشده در مخاطرات آتشسوزي بر اساس مدل تصميمگيري براي اقدام مورد مطالعه: ساختمانهاي بلند اداري شهر تهران( ( [PADM] محافظتي", جغرافيا و مخاطرات محيطي, Vol 28, 1397, PP.111-130
    Status: Unavailable PDF
26. سيد ياسر موسوي, شهاب كريمي نيا, شيرين طغياني, "تبيين رابطۀ ميان ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي و ادراک خطر به‌منظور کاهش مخاطرات آتش‌سوزي (مورد مطالعه: ساختمان‌هاي بلند اداري شهر تهران)", مديريت مخاطرات محيطي (دانش مخاطرات سابق), Vol 5-1, 1397, PP.1-15
    Status: Unavailable PDF
27. شهاب کریمی نیا, "سنت و مدرنبته، تاريخ گرايي يا تکنولوژي، تقابل، تضاد يا هماهنگي", فصلنامه بن, Vol 54, 1385, PP.36-39
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. جواد نقش نژاد, شهاب کریمی نیا, , "نگاهي بر روش تحقيق پديدارشناسي در علم معماري", دومين همايش ملي پژوهشهاي نوين در مهندسي و علوم کاربردي, بروجرد, 1398
    Status: Unavailable PDF
2. جواد نقش نژاد, شهاب کریمی نیا, , "تبيين مفهوم چندحسي و چالش فناوري هاي ديجيتال در معماري", دومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي و علوم کاربردي, بروجرد, 1398
    Status: Unavailable PDF
3. مسعود مدبر, شهاب كريمي نيا, , "ررسي ضوابط رتبه بندي مصرف انرژي ساختمان هاي سبز در کشورهاي در حال توسعه و خلا آن در قوانين ايران", اولين همايش ملي ساختمان پايدار و انرژي (چالش ها، ضررورت ها و راهکارها) , دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1397
    Status: Unavailable PDF
4. رزیتا صالحی, شهاب کریمی نیا, مهدی صالحی, , "نقش اکوستيک در طراحي معماري مراکز درماني", کنفرانس ملي معماري و شهرسازي معاصر ايران , اهواز, 1398
    Status: Unavailable PDF
5. رزیتا صالحی, شهاب کریمی نیا, مهدی صالحی, , "مروري بر ملاحظات عمومي در طراحي اکوستيک ساختمان", کنفرانس ملي معماري و شهرسازي معاصر ايران, اهواز, 1398
    Status: Unavailable PDF
6. Sabarinah Sh. Ahmad, Mariam Felani Shaari , Rugayah Hashim, Shahab Kariminia, , "Conducive Attributes of Physical Learning Environment at Preschool Level for Slow Learners", Asian Conference on Environment-Behaviour Studies , Tehran-Iran University of Science, 2015
    Status: Available PDF
7. شهاب کریمی نیا, , "Effect of Galleries on Thermal Conditions of Urban Open Areas", 2nd ABRA International Conference on Quality of Life, ازمير، ترکيه, 2015
    Status: Available PDF
8. سابرینا شیخ احمد, مریم فلانی, رغیه هاشم, شهاب کریمی نیا, , "Conducive Attributes of Physical Learning Environment at Preschool Level for Slow Learners", Asian Conference on Environment-Behaviour Studies, Iran, 2015
    Status: Unavailable PDF
9. Shahab Kariminia, Sabarinah Sh. Ahmad, , "Microclimatic Conditions of an Urban Square: Role of Built Environment and Geometry", Asian Conference on Environment-Behaviour Studies , سئول ـ کره جنوبي, 2014
    Status: Available PDF
10. Shahab Kariminia, Sabarinah Sh. Ahmad, , "Dependence of Visitors’ Thermal Sensations on Built Environments at an Urban Square", ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies , هانوي ـ ويتنام, 2013
    Status: Available PDF
11. Shahab Kariminia, Sabarinah Sh. Ahmad, Rugayah Hashim, Zulhabri Ismail, , "Environmental Consequences of Antarctic Tourism from a Global Perspective", Asia Pacific International Conference on Environment- Behaviour Studies, لندن ـ انگلستان, 2013
    Status: Available PDF
12. Shahab Kariminia, Sabarinah Sh. Ahmad, Rugayah Hashim, , "Antarctic Sustainable Tourism: Impact Assessment and Dynamic Management", ASIA Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, قاهره ـ مصر, 2012
    Status: Available PDF
13. شهاب کریمی نیا, سابرینا شیخ احمد, رغیه هاشم, , "Assessment of Antarctic Tourism Waste Disposal and Management Strategies towards a Sustainable Ecosystem", ASIA Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, مصر, 2012
    Status: Unavailable PDF
14. Shahab Kariminia, Sabarinah Sh. Ahmad, Megawati Omar, Norhati Ibrahim, , "Urban outdoor thermal comfort prediction for public square in moderate and dry climate", IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications-ISBEIA, لنکاوي - مالزي, 2011
    Status: Available PDF
15. Shahab Kariminia, Sabarinah Sh. Ahmad, Nurhati Ibrahim, Megawati Omar, , "Outdoor thermal comfort of two public squares in temperate and dry region of Esfahan, Iran", International Conference on Science and Social Research-CSSR, کوالالامپورـ مالزي, 2010
    Status: Available PDF