دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه مقدمات طراحي 1 8 تا 17:30 .
دوشنبه مقدمات طراحي 1 - طرح 1 8 تا 18:30 .
چهارشنبه طرح 1 8 تا 17:30 .