مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1397/09/19 روش تحقيق معماري (كارشناسي ارشد) - بخش اول اسلايدهاي 1-65 ...
2 1397/09/19 روش تحقيق معماري (كارشناسي ارشد) - بخش دوم اسلايدهاي 66-130 ...
3 1397/09/19 روش تحقيق معماري (كارشناسي ارشد) - بخش سوم اسلايدهاي 131-164 ...
4 1397/12/08 معماري و اقليم - بخش اول اسلايدهاي 1 - 26 ...
5 1397/12/08 معماري و اقليم - بخش دوم اسلايدهاي 27 - 49 ...
6 1398/02/08 معماري و اقليم - بخش سوم اسلايدهاي 97 – 50 ...
7 1398/02/08 معماري و اقليم - بخش چهارم اسلايدهاي 139 – 98 ...
8 1398/02/08 معماري و اقليم - بخش پنجم اسلايدهاي 189 – 140 ...
9 1398/02/08 معماري و اقليم - بخش ششم اسلايدهاي 211 – 190 ...