سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری معماري يو آي تي ام مالزي 1393
کارشناسی ارشد معماري آزاد اسلامي واحد خوراسگان ايران 1385
کارشناسی معماري آزاد اسلامي واحد خوراسگان ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
کارشناس طراح دفتر طراحي ساختمان شرکت گاز اصفهان 1382 1382
مدير واحد معماري مهندسين مشاور شاخص سازان 1383 1386
کارشناس طراح شرکت مهندسي ساباط 1383 1383
مربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين شهر 1386 1387
پژوهشگر ارشد دانشگاه يو آي تي ام 1391 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 معماري پايدار، آسايش حرارتي، معماري اقليمي و انرژي کارا، طراحي فضاهاي باز شهري بر مبناي آسايش حرارتي، ساختمانهاي صفر انرژي، جزاير حرارتي و توسعه کم کربن