سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مکانيک صنعتي اصفهان ايران 1394
کارشناسی ارشد مکانيک صنعتي اصفهان ايران 1386
کارشناسی مکانيک شهرکرد ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 انتقال حرارت- ترموديناميک