طرحهای پژوهشی

1. جواد جعفری فشارکی سعید گلابی , "کنترل ضريب تمرکز تنش به کمک القاي کرنش", تاریخ تصویب طرح :1394/02/01, تاریخ خاتمه :1395/08/25