دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Machine design 1 , 2 B.Sc
2 Strength of Material 1 B.Sc
3 Pressure Vessel Design B.Sc
4 Optimization کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
Monday Strength of Material 1 8 - 11:10 Am -
Tuesday Machine Design 2 8 - 11:10 AM -
Wednesday Strength of Material 1 8 - 11:10 AM -
Wednesday Machine Design 1 11:20 - 12:50 AM -
Wednesday Machine Design 1 13:30 - 15 PM -