مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1393/07/13 مربوط به درس طراحي مخازن تحت فشار مربوط به درس طراحي مخازن تحت فشار ...
2 1394/09/08 کانتينيوم کانتينيوم ...
3 1397/11/23 مربوط به درس طراحي اجزاء 1 مربوط به درس طراحي اجزاء 1 ...
4 1399/02/14 جزوه درس طراحي اجزا 1 جزوه درس طراحي اجزا 1 ...
5 1399/02/30 جزوه طراحي 1 ادامه جزوه طراحي 1 ادامه ...