سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه کاشان ايران 1393
کارشناسی ارشد مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه کاشان ايران 1387
کارشناسی مکانيک - جامدات دانشگاه کاشان ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مهندسي مکانيک - جامدات/خودرو دانشگاه آزاد اسلامي- واحد نجف آباد 1392 1393
مدير پژوهشي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1392 1394
رِئيس مركز تحقيقات فن آوري هاي نوين ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي- واحد نجف آباد 1398 ----

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سازه هاي هوشمند
2 بهينه سازي
3 مواد تابعي مدرج (FGM)
4 مکانيک تحليلي