سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي هوافضا تربيت مدرس ايران 1395
کارشناسی ارشد مهندسي هوافضا علم و صنعت ايران ايران 1387
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
کارشناس پژوهشي شرکت هواپيماسازي ايران (هسا) 1389 1390
کارشناس پژوهشي سازمان فضايي ايران 1391 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1  طراحي، ساخت و بهينه سازي سيستم هاي سرمايش خورشيدي (جذب سطحي، اجکتور و...)
2  طراحي، ساخت و بهينه سازي سيستم هاي نمک زدايي آب دريا (تقطير غشايي، اسمز مستقيم و معکوس)
3 طراحي و ساخت سيستم هاي توليد آب از رطوبت هوا
4 مدلسازي و طراحي سيستمي پيل سوختي (PEM و SOFC)
5 مدلسازي و طراحي سيستمي توليد هيدروژن خورشيدي ( الکترولايزر PEM)
6 مدلسازي و طراحي سيستمي کالکتورهاي خورشيدي حرارتي
7 مدلسازي و طراحي سيستمي پيشرانش هوا فضايي (موتورهاي جت و ماهواره)
8 ديناميک سيالات محاسباتي (CFD)
9 مدلسازي جريان به روش شبکه بلتزمن LBM