سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری رياضي کاربردي آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1393
کارشناسی ارشد رياضي کاربردي صنعتي امير کبير ايران 1385
کارشناسی رياضي کاربردي اصفهان ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 معادلات مشتقات جزئي
2 روشهاي تکراري چند گامه براي حل دستگاه معادلات غير خطي