سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری رياضيات کاربردي يزد ايران 89
کارشناسی ارشد رياضيات کاربردي يزد ايران 86
کارشناسی رياضيات کاربردي يزد ايران 84

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير پژوهش دانشکده علوم پايه و مهندسي هسته اي - 1393 1395

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 درون يابي و رگرسيون
2 حل عددي معادلات ديفرانسيل
3 روشهاي حل عددي معادلات ديفرانسيل از قبيل Adomian,HPM,HAM,Variational,...
4 حل دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل جبري (DAE)
5 حل دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل جبري جزيي(PDAE)