کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آموزش عالي و توسعه ملي 1385/11/24 دانشگاه آزاد واحد نجف آباد دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
اخلاق مديريت 1389/03/03 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
فرهنگ ، رسانه و تاثير آن بر اخلاق اساتيد 1391/03/23 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
بررسي و تحليل فرق موجود در دوران معاصر 1392/11/08 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده