مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. علی اکبر شهاآبادی, "ساتراپ نشين هاي غربي در شاهنشاهي هخامنشي", فصلنامه پژوهش هاي تاريخي, Vol هجدهم, 92, PP.37-52
    Status: Available PDF
2. مهدی ستوده فر, ناصر جدیدی, آذر قلی زاده, "Cultural Factors Affecting the Spread of Superstitions during Safavid Rule (1501-1736)", Asian Journal of Humanities and Social Studies, Vol 5-6, 2017, PP.371-381
    Status: Available PDF
3. علی محمودی عالمی, محمدکریم یوسف جمالی, ناصر جدیدی, "بررسي نقوش جانوران مقدس در هنر فلزکاري ساساني در مازندران", The International Journal of Humanities, Vol 24(3), 2017, PP.49-66
    Status: Available PDF
4. شهرزاد رومز , علیرضا ابطحی , ناصر جدیدی , "بررسي چگونگي پيوند ملي گرايي و تاريخ نگاري در دوره پهلوي اول", جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 11, 1401, PP.2846-2862
    Status: Available PDF
5. زهرا رضایی, ناصر جدیدی, محمد کریم یوسف جمالی, "بررسي نقش متنفذان درباري در انتخاب جانشين پادشاه در دوره صفويه", تاريخ, Vol 17-64, 1401, PP.188-216
    Status: Available PDF
6. سجاد کلانتری, فیض الله بوشاسب, ناصر جدیدی, "جعفر کذّاب و تلاش براي غصب مقام امامت امام زمان(عج)", تاريخ, Vol 17-64, 1401, PP.309-332
    Status: Available PDF
7. سجاد کلانتری, فیض الله بوشاسب, ناصر جدیدی, "تحليل و تبيين ادعاي امامت عبدالله افطح و دلايل رد امامت وي", تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا, Vol 32-54, 1401, PP.139-160
    Status: Available PDF
8. محمد میردادی, ناصر جدیدی, فیض الله بوشاسب گوشه, "بررسي جغرافياي تاريخي دشت مغستان و عوامل موثر بر شکل گيري و ثبات شهرنشيني در آن", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 12-4, 1401, PP.688-703
    Status: Available PDF
9. شهرزاد رومز , علیرضا ابطحی, ناصر جدیدی, "بررسي عناصر محوري ايدئولوژي هاي ملي گرايي ايراني در دوره پهلوي اول", تاريخ ايران اسلامي, Vol 9, 1400, PP.1-24
    Status: Available PDF
10. پوران دخت رمضان جماعت, ناصر جدیدی, "بررسي تاريخ تصوف و تشيع در دوران حکومت تيموريان ايران", تاريخ ايران اسلامي, Vol 9-2, 1400, PP.1-17
    Status: Available PDF
11. احسان اکیری, ناصر جدیدی, شکوه اسادات اعرابی, "مطالعه کتيبه هاي هخامنشي و ساساني با تاکيد انگيزه هاي ساخت کتيبه هاي پادشاهي و شرايط تاريخي آنان", پژوهش هاي باستان شناسي, Vol 30-11, 1400, PP.127-150
    Status: Unavailable PDF
12. محدثه پاينده, عليرضا ابطحي, ناصر جديدي, "رويکرد اجتماعي فضل الله بن روزبهان خُنجي در تاريخ نگاري رسمي", مطالعات تاريخ اسلام, Vol 13-49, 1400, PP.7-30
    Status: Available PDF
13. شهاب الدین صفوی گردینی, فیض الله بوشاسب, ناصر جدیدی, "عوامل اقتصادي تاثيرگذار بر مناسبات صفويان با عثماني در خلال سا ل هاي 1501 تا 1562م", تاريخ, Vol 15-63, 1400, PP.125-153
    Status: Available PDF
14. محدثه پاینده, علیرضا ابطحی , ناصر جدیدی, "درآمدي نو بر تاريخ‌نگري و تاريخ‌نگاري فضل‌الله بن روزبهان خنجي با تکيه بر تاريخ عالم آراي اميني", فصلنامه علمي تاريخ و تمدن فرهنگ اسلامي, Vol 12-43, 1400, PP.133-152
    Status: Available PDF
15. زهرا رضائی , ناصر جدیدی , محمد کریم یوسف جمالی , "بررسي نقش حرمسرا در تعيين جانشين پادشاه در دوره صفويه", تاريخ, Vol 15-58, 1399, PP.7-35
    Status: Available PDF
16. خدیجه نقی پور فر, ناصر جدیدی, "زن ماهي در تمدن ايلام", فصلنامه تخصصي تاريخ, Vol 15-57, 1399, PP.95-120
    Status: Available PDF
17. داراب ظفریان, ناصر جدیدی, سهیلا ترابی فارسانی, "عوامل موثر بر توسعه اقتصاد شهري اصفهان در دوره صفويه", مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام, Vol 26, 1399, PP.163-184
    Status: Available PDF
18. darab zafarian , naser jadidi , Soheila Torabi Farsani, "تأثير تجارت براقتصاد شهري اصفهان درعصر شاه عباس اول", تاريخ ايران اسلامي, Vol 7-1, 1398, PP.109-132
    Status: Available PDF
19. علی رضائیان ابرقویی, محمد کریم یوسف جمالی, ناصر جدیدی, "تاثيرات ميتراييسم بر مسيحيت و پيامدهاي اجتماعي آن", تحقيقات تاريخ اجتماعي, Vol 9-2, 1398, PP.177-206
    Status: Available PDF
20. علیرضا نوریان, ناصر جدیدی, احمد کامرانی فر, "تاثير نظام زمين‌داري بر اقتصاد روستايي و زندگي کشاورزان ايران در عصر صفويه (از شاه‌عباس اول تا سقوط اصفهان)", فصلنامه تاريخ, Vol 14-53, 1398, PP.140-168
    Status: Available PDF
21. احسان اکبری, محمدکریم یوسف جمالی, ناصر جدیدی, شکوه السادات اعرابی, "مطالعه مبحث مشروعيت حکومتهاي ايران باستان براساس کتيبه ها: مطالعه موردي امپراتوري هخامنشي", فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تاريخ, Vol 14-54, 1398, PP.63-89
    Status: Available PDF
22. خدیجه نقی پورفر, ناصر جدیدی, "ارتباط ميان فريدون با ايزد آب در تمدن ايلام", فصلنامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 55-11, 1398, PP.1-17
    Status: Available PDF
23. مهدي ستوده فر, ناصر جديدي, آذر قلي زاده, "تحليلي جامعه‌شناختي بر خرافه‌گرايي ديني در عصر مرشد شاهان صفوي", فصلنامه جامعه شناسي كاربردي, Vol 29(3), 1397, PP.139-156
    Status: Available PDF
24. غلامرضا رحیمی, محمدکریم یوسف جمالی, ناصر جدیدی, "نقش ابريشم در روابط تجاري سياسي گيلان و روسيه از دوره شاه عباس اول تا شاه عباس دوم (1629 -1667م)", فصلنامه مطالعات سياسي, Vol 10-40, 1397, PP.197-220
    Status: Available PDF
25. حمید تقوی فر, محمد کریم یوسف جمالی, ناصر جدیدی, "روابط بازرگاني دولت صفويه با عثماني از دوره شاه صفي تا سقوط صفويان (1039تا1135ق/1629تا1722م)", فصلنامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 10(3), 1397, PP.25-39
    Status: Available PDF
26. افسانه گلي, ناصر جديدي, فیض اله بوشاسب گوشه, "نقش اصلاحات نظامي خشايارشاه بر عملکرد نظامي ارتش هخامنشي(486-465 ق.م)", فصلنامه مطالعات تاريخي جنگ, Vol 2(2), 1397, PP.143-164
    Status: Available PDF
27. محمد شیرانی, ناصر جدیدی, فیض الله بوشاسب, "بررسي تاريخي نقش اجتماعي سياسي ابوسعيد ابوالخير در خراسان عصر غزنوي و سلجوقي در متون ادبي ـ عرفاني، با تأکيد برکتاب اسرار التوحيد", فصلنامه تاريخ اسلام, Vol 18-72, 1396, PP.291-318
    Status: Available PDF
28. احمد نظارتی زاده نظارتی زاده, ناصر جديدي, "ﺗﺄثيرجريان فکري عبدالله‌بن‌مسعود و شاگردانش بر حوادث قرن اول قمري در کوفه", فصلنامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 9-2, 1396, PP. 117-140
    Status: Available PDF
29. محمد عارف نیا, سید ابوالفضل رضوی, ناصر جدیدی, "جايگاه وزراي عصر مسلماني ايلخانان در آباداني حيات شهري", فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 8-2, 1396, PP.307-319
    Status: Available PDF
30. علي وشمه, سهيلا ترابي فارساني, ناصر جديدي, "سياست‌هاي اقتصادي حکومت پهلوي ‌دوم در زمينه صنعت با تأکيد بر روابط ايران و آلمان از 1340تا1357ش/1961تا1978م", فصلنامه پ‍ژوهش هاي تاريخي, Vol 9-2-3, 1396, PP.67-78
    Status: Available PDF
31. حسن مرداسي ني سياهي, ناصر جديدي, فيض اله بوشاسب, "نگرشي به نظريه جامعه شناسي عصبيت، ابن خلدون در تشكيل جامعه و حكومت هخامنشيان", فصلنامه تاريخ ايران اسلامي, Vol 7-2-1, 1396, PP.119-144
    Status: Available PDF
32. سعید نجفی نژاد, ناصر جدیدی, محمدکریم یوسف جمالی, "بروز و ظهور باورهاي شيعي در سياست مذهبي شاه طهماسب اول صفوي", فصلنامه شيعه‌ پژوهي, Vol (13)4, 1396, PP.121-145
    Status: Available PDF
33. غلامرضا رحيمي, محمدکریم یوسف جمالی, ناصر جدیدی, "علل تنزل توليد و تجارت ابريشم گيلان در اواخرحکومت صفوي (از زمان شاه عباس اول تا پايان صفوي)", پژوهشنامه تاريخ, Vol 12(48, 1396, PP.73-98
    Status: Available PDF
34. علي محمودي عالمي, محمدكريم يوسف جمالي, مهدي موسوي, ناصر جديدي, "بررسي عناصر نمادين و اسطوره اي در هنر فلزكاري دوره ساساني مكشوفه از مازندران", فصلنامه تاريخ, Vol 11-44, 1396, PP.98-126
    Status: Available PDF
35. حمید تقوی فر, محمد کریم یوسف جمالی, ناصر جدیدی, "تجزيه و تحليل کارکرد سياسي مساله حج در روابط ايران و عثماني با تکيه بر سال هاي واپسين صفويان", فصلنامه پژوهشنامه تاريخ, Vol 13-49, 1396, PP.49-66
    Status: Available PDF
36. علی وشمه, سهیلا ترابی فارسانی, ناصر جدیدی, "نقش صنايع آلماني در نوسازي صنايع ايران در دوره رضاشاه پهلوي", پژوهشنامه تاريخ, Vol 12(45, 1395, PP.147-168
    Status: Available PDF
37. سعيد نجفي ن‍زاد, ناصر جديدي, محمدكريم يوسف جمالي, "نقدي بر نظريه ادعاي الوهيت شاه اسماعيل صفوي", پ‍‍‍‍زوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي, Vol 49(2), 1395, PP.263-283
    Status: Available PDF
38. حمید رضا شمس اسفندآبادی, ناصر جديدي, فيض الله بوشاسب, "اوضاع سياسي- اجتماعي و تعاملات اقليت زرتشتيان يزد دوره قاجار(1344 – 1210 هجري قمري)", تاريخ, Vol 11-42, 1395, PP.185-203
    Status: Available PDF
39. ناصر جديدي, مريم حسن پور هفشجاني, "علل گزينش محل کتيبه ي بيستون از سوي داريوش بزرگ", فصلنامه تاريخ اسلام و ايران, Vol 26-30, 1395, PP. 113-140
    Status: Available PDF
40. ناصر جديدي, "تصوف و تشيع ازواگرايي تا همگرايي", فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامه تاريخ, Vol 11-42, 1395, PP.110 - 95
    Status: Unavailable PDF
41. حميد رضا شمس اسفند آبادي, ناصر جديدي, فيض الله بوشاسب گوشه, "تعاملات اقليت يهود يزد با مسلمانان در دوره قاجار", فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامه تاريخ, Vol 11-41, 1394, PP.17-42
    Status: Unavailable PDF
42. محمد عارف نيا, سيد ابوافضل رضوي, ناصر جديدي, "جايگاه رشيد الدين فضل اله در كارآمدي انديشه ايرانشهري", فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 5-4, 1394, PP.35-46
    Status: Available PDF
43. مریم بریحی نژاد, ناصر جدیدی, "مقايسه فرهنگ و تمدن بغداد با قرطبه", پژوهش نامه تاريخ, Vol 8(29), 1391, PP.1-40
    Status: Available PDF
44. محمد اقبال قاضی, "پارقليطا و رسالت جهاني او در انجيل يوحنا", فصلنامه علمي پژوهشي معرفت اديان, Vol چهارم, 1391, PP.7-25
    Status: Available PDF
45. ناصر جديدي, هومان محمدي, "مواضع امام علي (ع) در برابر سقيفه", تاريخ, Vol 5-16, 1389, PP.30-51
    Status: Available PDF
46. ناصر جديدي, پوريا جلالي خالص, "نقش کرمان در سقوط دولت صفويه", مسكويه, Vol 4-11, 1388, PP.45-66
    Status: Available PDF
47. ناصر جديدي, پوریا جلالی خالص, "بررسي اوضاع سياسي اجتماعي كرمان از برآمدن تا برافتادن نادرشاه", فصلنامه تاريخ, Vol 3-11, 1387, PP.57-81
    Status: Available PDF
48. احسان اشراقي, ناصر جديدي, "تصوف ايراني قرن هفتم تا دهم هجري، بستري براي تكوين نهضت صفويان", مسكويه, Vol 2, 1385, PP.35-51
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. ناصر جديدي, اميد طباطبايي, , "The Revival of Monarchy System and Iranians’ Role in the Development of the Administrative System at Shah Ismail I Era (930- 907 AH)", 2nd International Conference on Business, Economics and Tourism Management, Dubai, UAE, 2011
    Status: Available PDF