سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری تاريخ علوم و تحقيقات ايران 1384
کارشناسی ارشد تاريخ نجف آباد ايران 1376
کارشناسی تاريخ اصفهان ايران 1372

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
رئيس دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1385 1389
رئيس دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 بررسي اوضاع سياسي اجتماعي كرمان از برآمدن تا برافتادن نادرشاه
2 كرمان در واپسين سالهاي سلطنت صفويه
3 مواضع امام علي عليه السلام در برابر شوراي سقيفه
4 ساتراپ نشين هاي غربي در شاهنشاهي هخامنشي