اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
مبدل DC-DC رزونانسي کاهنده سوئيچينگ تحت ولتاژ صفر 1394 ایران مسعود جباری