دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مبدلهاي سوئيچينگ فرکانس بالا کارشناسي ارشد
2 تقويت کننده هاي مايکرو ويو کارشناسي ارشد
3 مدارات مجتمع خطي کارشناسي ارشد
4 کوانتم الکترونيک 1 کارشناسي ارشد
5 تبديل موجک کارشناسي ارشد
6 روش تحقيق کارشناسي ارشد
7 الکترونيک 2 کارشناسي
8 الکترونيک صنعتي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات